Звітність

Звіт про корпоративне управління

1 5 4 3 2 6

Фінансовий звіт за 2016 рік

ф.4 зВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

1234567891011

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння Дунаєвський Р.А.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33637321
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 03680, м. Київ, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Н
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 200-87-82/83 (044) 200-86-46
6. Електронна поштова адреса
office@zdorovo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР №81 28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zdorovo.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Вiдповiдно до пiдпункту 2) пункту 1 глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не заповнювалась наступна iнформацiя:
– Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
– Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв);
– Iнформацiя про дивiденди;
– Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;
– Опис бiзнесу;
– Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
– Текст аудиторського висновку (звiту).
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин:
1) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря – зазначена посада вiдсутня;
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента – емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року;
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом – емiнент не випускав iншi цiннi папери протягом звiтного року;
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери – емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом звiтного року;
5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду – викуп власних акцiй не вiдбувався;
6) Iнформацiя про зобов’язання емiтента – зобов’язання вiдсутнi;
7) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв’язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не належить до компанiй, дохiд (виручка) яких вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає бiльше, нiж 5 млн.грн.
8) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй – емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
9) Роздiл “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” – емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
10) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття – емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;
11) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв – емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати;
12) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв – емiтент не має iпотечнi активи;
13) Основнi вiдомостi про ФОН – не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
14) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН – не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
15) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН – не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
16) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН – не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
17) Правила ФОН – не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
18) Звiт про стан об’єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта житлового будiвництва ) не заповнювався, оскiльки протягом звiтного перiоду не було розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передачi об’єкта житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 365467
3. Дата проведення державної реєстрації
03.08.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
18500000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
50
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК»
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2650001569295
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК»
5) МФО банку
325365
6) поточний рахунок
2650001569295

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)) АЕ № 284395 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 284392 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 284399 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ № 284398 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ № 284391 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами ((крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (вкл.вiдпо-сть перевiзника) АЕ № 284403 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.03.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) АЕ № 284397 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.11.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування медичних витрат АЕ № 284396 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.11.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування здоров’я на випадок хвороби АЕ № 284393 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 13.11.2007 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв б/н 26.11.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково
Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров`ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв АЕ № 284432 25.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково
Обов’язкове страхування особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ № 284400 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 12.12.2013 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ № 284401 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 12.12.2013 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АЕ № 284394 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 12.12.2013 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов.страх.фiн.вiд-стi,життя i здоров’я тимчасового адмiнiстратора,лiквiдатора фiнансової установи(для банкiв- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiз.осiб),членiв вик.дирекцiї та адмiнiстр.ради Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб АЕ № 284402 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 12.12.2013 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв АЕ № 284404 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 12.12.2013 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ № 284434 02.04.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 25.03.2014.
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ № 284390 03.03.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 21.10.2010 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту i газ» АЕ № 293953 01.08.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 29.04.2014 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ АЕ № 293952 01.08.2014 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково, лiцензiя дiє з 29.04.2014 та у звiтному роцi отримана у зв”язку iз змiною мiсцезнаходження
Обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв б/н 26.11.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково
Обов.страх.цив.вiдп. суб’єктiв госп. за шкоду,яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки,вкл. пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти,госп. дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй еколог. та сан.-епiдем.характеру б/н 26.11.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково
Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса б/н 26.11.2015 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї – безстроково

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
ТОВ «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» уповноважене рейтингове агентство 23.12.2015 Довгостр.кр.рейтинг за НРШ uaA (у розв.)

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дунаєвський Роман Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Львiвський державний унiверситет iм.I Франка, математик; Львiвський нацiональний унiверситет, магiстр з управлiння бiзнес процесами
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариства «Страхова компанiя «ГРАВЕ УКРАЇНА», Член Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.03.2014 5 рокiв
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов”язки посадової особи: Голова Правлiння керує роботою виконавчого органу; представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами; здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна (в тому числi вiдкриває, закриває поточнi та iншi банкiвськi рахунки), видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади членiв Правлiння. На Голову Правлiння покладаються обов’язки з органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; органiзацiї роботи по складанню рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання; пiдготовка та подання звiтiв про їх виконання на розгляд Наглядової ради; органiзацiї документообiгу в Правлiння у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами; скликання та органiзацiя проведення засiдань Правлiння; прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння, керiвникiв фiлiй та представництв Товариства), застосування до них заохочувальних заходiв та стягнень; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства проводиться Головою Правлiння в порядку, який визначений чинним законодавством України; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; виконання доручень Наглядової ради щодо пiдписання вiд iменi Товариства довiреностей на управлiння фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: 18.02.2008р. – Радник Голови правлiння ЗАТ СК «IНПРО», 04.02.2011р. – Член Правлiння ЗАТ «СК «IНПРО» в м. Львовi; 21.10.2013р. – Заступник Голови Правлiння АТ «СК «ЗДОРОВО». Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Внутрiшнiй аудитор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салiй Ольга Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Київський нацiонально економiчний унiверситет iм.В.Гетьмана, «Економiка пiдприємст», магiстр
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариство «Народна фiнансово – страхова компанiя «Добробут», Заступник Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2015 до 31.12.2015
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Внутрiшнiй аудитор має право: ознайомлюватися з усiєю документацiєю Товариства та здiйснювати нагляд за дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Товариства, а також вимагати письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб щодо виявлених недолiкiв у роботi; визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Товариства, вимогам чинного законодавства України, у тому числi нормативно-правовим актам Нацкомфiнпослуг, рiшенням Товариства, якi визначають полiтику та стратегiю Товариства, процедуру прийняття i реалiзацiю рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi;перевiряти розрахунково-касовi документи, правочини Товариства, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а у разi необхiдностi – наявнiсть готiвки, iнших цiнностей, якi знаходяться в Товариствi; перевiряти документи, пов’язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу та обов’язки посадової особи; залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Товариства для виконання поставлених перед службою внутрiшнього аудиту (контролю) завдань (за згодою керiвникiв структурних пiдроздiлiв); мати безперешкодний доступ до пiдроздiлу, що перевiряється, а також у примiщення, що використовуються для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей, отримувати iнформацiю, яка зберiгається на магнiтних та iнших носiях iнформацiї; з дозволу керiвника Товариства знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiї файлiв, копiї будь-яких засобiв, що зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп’ютерних системах, а також розшифровувати цi записи; при виявленнi порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Товариства, рекомендувати Наглядовiй радi Товариства усунення їх вiд виконання обов’язкiв; при встановленнi фактiв зловживання службовим становищем керiвника Товаритсва повiдомляти про такi випадки Наглядову раду.мати необмежений доступ до всiх бухгалтерських документiв, активiв та структурних пiдроздiлiв Товариства; отримувати усно або письмово вiд керiвникiв пiдроздiлу, який перевiряється, необхiднi пояснення, документи, а також iншi матерiали, пов’язанi з внутрiшнiм забезпеченням дiяльностi цього пiдроздiлу;звертатися до будь-якого з працiвникiв Товариства iз запитаннями та отримувати письмовi чи уснi пояснення, якщо це необхiдно для ефективного виконання покладених на службу внутрiшнього аудиту обов’язкiв; мати можливiсть безпосереднього та невiдкладного спiлкування керiвника служби внутрiшнього аудиту з членами наглядового органу Товариства; проводити операцiйний (управлiнський) аудит iз метою виявлення можливостей пiдвищення продуктивностi працi та усунення факторiв неефективностi. Внутрiшнiй аудитор має обов’язок: проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювати його; забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов’язками; проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства; iнформувати виконавчий орган Товариства про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг; розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням;забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства документiв на всiх носiях; забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Товариства; розробити Положення про Службу внутрiшнього аудиту та внутрiшнi нормативнi документи щодо проведення внутрiшнього аудиту;органiзувати роботу Служби внутрiшнього аудиту з виконання покладених на неї завдань. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: рiшенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» № 29/04/15 вiд 29.04.2015р. призначено внутрiшнiм аудитором Товариства – Салiй Ольгу Петрiвну, строком повноважень до 31.12.2015 р. Посадову особу обрано у зв’язку з необхiднiстю обрання внутрiшнього аудитора Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний спецiалiст сектору продажiв управлiння органiзацiї та розвитку корпоративних продажiв Київської обласної дирекцiї НАСК «Оранта»; головний спецiалiст управлiння органiзацiї корпоративних продажiв Київської обласної дирекцiї НАСК «Оранта»; головний спецiалiст Управлiння органiзацiї корпоративних продажiв Київської обласної дирекцiї головного офiсу НАСК «Оранта»; бухгалтер в ПрАТ «Українська екологiчна страхова компанiя»; заступник Головного бухгалтера ПрАТ «НФСК «Добробут»; фiнансовий директор ПрАТ «СК «Здорово»; заступник фiнансового директора ПрАТ «СК «Здорово». Протягом перебування на посадi посадова особа не обiймала iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння -начальник юридичного вiддiлу
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барибiна Катерина Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища, Європейський унiверситет, спецiальнiсть правознавство, юрист
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник юридичного вiддiлу ДО «Київмедавтотранс», Провiдний спецiалiст юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» № 02/06/16 вiд 02.06.2016р.призначено на посаду Члена Правлiння – Барибiну Катерину Борисiвну строком на 3 роки. На Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 10 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: помiчник суддi – Шевченкiвський районний суд м.Києва; юрист ТОВ “Висоцький та партнери”; провiдний спецiалiст юрисконсульт ДО “Київмедавтотранс”; начальник юридичного вiддiлу ПрАТ “СК “ЗДОРОВО”. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Чден Правлiння – Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горiшня Лiна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Атлант», Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 безстроково
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До посадових обов”язкiв посадової особи належить здiйснення бухгалтерського та фiнансового облiку дiяльностi Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: на пiдставi наказу Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» №46-12/15-к вiд 03.12.2015р. звiльнено з посади Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Паламаренко Людмилу Петрiвну з 11.12.2015р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Атлант», Головний бухгалтер. Посадова особа не обiймала iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Люлiн Анатолiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПрАТ “УТСК”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов’язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного року: на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 05/09/15/1 вiд 05.09.2015р. призначено на посаду Голови Наглядової ради – Люлiна Анатолiя Миколайовича з 05.09.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки.
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» (протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради – Люлiна Анатолiя Миколайовича з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року призначено на посаду Голови Наглядової ради – Люлiна Анатолiя Миколайовича з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 9.5%. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Голова Наглядової ради ПрАТ “УТСК”, приватний iнвестор. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенова Анна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г. Шевченка
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ “УТСК”, Заступник директора юридичного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов’язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. мiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 05/09/15/1 вiд 05.09.2015р. призначено на посаду Члена Наглядової ради – Семенову Анну Сергiївну з 05.09.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки.
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» (протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради – Семенової Анни Сергiївни з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року призначено на посаду Члена Наглядової ради – Семенову Анну Сергiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: юрист iнвестицiйного департаменту ТОВ «КБ «Українська фiнансова група», юрист ТОВ «Будiндустрiя ХХI столiття», заступник директора юридичного департаменту ПрАТ “УТСК”. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
члена Правлiння Товариства – Головного андерайтера
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шимчак Роман Романович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства iм.Д.С Коротченка
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов”язки посадової особи: до компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; п) прийняття рiшень з питань, що пов’язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: на пiдставi рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» № 10/09/15 вiд 10.09.2015р. призначено Членом Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» – Першого Заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Пiшакову Галину Володимирiвну з 10.09.2015р. строком на 5 рокiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 45 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: СК «Княжа» – Заступник Голови Правлiння; СК «Лафорт» – Голова Правлiння, СК «УТСК» – Голова Правлiння. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кадочнiкова Оксана Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудиторська фiрма «Тимлар-Аудит» – менеджер iз зв`язкiв з громадськiстю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2015 3 роки
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Права та обов’язки Ревiзора: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзор вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзор доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року призначено на посаду Ревiзора – Кадочнiкову Оксану Сергiївну з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Державний Комiтет України з питань технiчного розгляду та споживчої полiтики – прес-секретар, начальник прес-служби; Продакш студiя «Escomunication» – редактор телепрограми «Свiт атома»; ТОВ «Банкiвське телебачення» – редактор аналiтичного вiддiлу; аудиторська фiрма «Тимлар-Аудит» – менеджер iз зв`язкiв з громадськiстю. Посадова особа не обiймає iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiшакова Галина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
д/в
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2016 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов”язки посадової особи: до компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; п) прийняття рiшень з питань, що пов’язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимченко Вiталiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
2017
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.10.2015 3
9) Опис
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов’язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. мiни у персональному складi протягом звiтного перiоду: на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 05/09/15/1 вiд 05.09.2015р. призначено на посаду Члена Наглядової ради – Семенову Анну Сергiївну з 05.09.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки.
На пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» (протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради – Семенової Анни Сергiївни з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» – протокол № 10/10/15/1 вiд 10.10.2015 року призначено на посаду Члена Наглядової ради – Семенову Анну Сергiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з 10.10.2015 року у зв`язку з органiзацiйною необхiднiстю строком на 3 роки. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: юрист iнвестицiйного департаменту ТОВ «КБ «Українська фiнансова група», юрист ТОВ «Будiндустрiя ХХI столiття», заступник директора юридичного департаменту ПрАТ “УТСК”. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Люлiн Анатолiй Миколайович н/д н/д н/д 17575 9.5 17575 0 0 0
Член Наглядової ради Димченко Вiталiй Миколайович н/д н/д н/д 14518 7.8476 14518 0 0 0
Усього 32094 17.3476 32094 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Комерцiйнi стандарти” 33151986 03150 Україна Печерський м. Київ вул. Предславинська, 34-Б 87243 47.1584 87243 0 0 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
Усього 87243 47.1584 87243 0 0 0

* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов’язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2015
Кворум зборів** 100.00
Опис Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
3. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
5. Про затвердження звiту Правлiння за 2015 рiк.
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
8. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.

Питання № 1. Про обрання лiчильної комiсiї.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї — Прокопчук Володимир Iванович.
Член Лiчильної комiсiї — Нiколенко Євген Анатолiйович.
Питання № 2. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
Слухали:
Дунаєвський Р.А., запропонував обрати головою Зборiв Ларькова Володимира Iгоревича., а секретарем Зборiв обрати Салiй Ольгу Петрiвну.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Обрати Головою Зборiв Ларькова Володимира Iгоревича.
2. Обрати секретарем Зборiв Салiй Ольгу Петрiвну.
Питання № 3. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., який доповiв та запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
Питання № 4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., доповiв та запропонував затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.

Питання № 5. Про затвердження звiту Правлiння за 2014 рiк.
Слухали:
Голова зборiв Ларьков В.I., доповiв присутнiм про результати дiяльностi Правлiння у 2014 роцi. Згiдно фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк значно зросла вартiсть чистих активiв, а також значно зменшилася загальна сума дебiторської заборгованiсть. За результатами дiяльностi в 2014 роцi Товариство отримало прибуток.
Ларьков В.I., запропонував затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. Дiяльнiсть Правлiння в 2014 роцi визнати задовiльною (вiдмiнною).

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. Дiяльнiсть Правлiння в 2014 роцi визнати задовiльною (вiдмiнною).
Питання № 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., запропонував затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
Питання № 7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., повiдомив, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та попереднi роки нерозподiлений прибуток Товариства склав 19 829 тис.грн., а чистий прибуток Товариства склав 18 770 тис. грн. Голова Зборiв Ларьков В.I., запропонував проект рiшення щодо розподiлу прибутку.
Чистий прибуток за 2014 рiк у розмiрi 18 770 тис. грн. розподiлити наступним чином:
1 173 тис.грн. направити на формування резервного фонду;
17 597 тис.грн. залишити нерозподiленими.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Чистий прибуток за 2014 рiк у розмiрi 18 770 тис. грн. розподiлити наступним чином:
1 173 тис. грн. направити на формування резервного фонду;
17 597 тис.грн. залишити нерозподiленими.

Питання № 8. Про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., повiдомив, що виникла необхiднiсть припинити повноваження складу Наглядової ради товариства, та запропонував припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185 000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради – Гiрняк Ярослав Мирославович.
Член Наглядової ради – Садовський Вячеслав Петрович.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.

Питання № 9. Про обрання голови та членiв Наглядової ради..
Слухали:
Голова Зборiв Ларьков В.I., запропонував обрати склад Наглядової ради Товариства. Ларьков В.I., повiдомив, що згiдно положень дiючої та зареєстрованої на теперiшнiй час редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада обирається за принципом представництва у складi наглядової ради представникiв акцiонерiв. Ларьков В.I. оголосив проект рiшення:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Гiрняк Ярослав Мирославович.
Член Наглядової ради – Бiльван Ярослав Ярославович.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185 000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Гiрняк Ярослав Мирославович.
Член Наглядової ради – Бiльван Ярослав Ярославович.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.
Питання № 10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.

Слухали:
Голова Зборiв (Акцiонер – Директор ТОВ «КОМЕРЦIЙНI СТАНДАРТИ») Ларьков В.I., запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради. Погодити форму зазначених договорiв (додаток 1 до протоколу загальних зборiв), що будуть пiдписанi мiж головою та членами Наглядової ради, з однiєї сторони та Головою Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Дунаєвським Р.А. – з iншої сторони.
ВИСТУПИЛИ:
1. Акцiонер – Директор ТОВ «КОМПАНIЯ «КОНТАКТ» – Салiй О.П., яка пiдтримала винесену на розгляд зборiв пропозицiю.
2. Акцiонер – Директор «ТОВ «БУД-МЕДIНДУСТРIЯ» – Буянова I.Ф., яка пiдтримала винесену на розгляд зборiв пропозицiю.
3. Акцiонер Вовчук М.В., який пiдтримав винесену на розгляд зборiв пропозицiю.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 185 000 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради шляхом викладення них у типовому договорi i затвердити типову форму договору та викласти таку типову форму договору, що укладатиметься з головою та членами Наглядової ради Товариства в додатку до цього Протоколу.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
3. Погодити форму зазначених договорiв (додаток 1 до протоколу загальних зборiв), що будуть пiдписанi мiж головою та членами Наглядової ради, з однiєї сторони та Головою Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Дунаєвським Р.А. – з iншої сторони.
Питання порядку денного вичерпано. Час закiнчення зборiв 1500 годин.
Голова Зборiв Ларьков В.I.
Секретар Зборiв Салiй О.П.
Голова Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Дунаєвський Р.А.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.09.2015
Кворум зборів** 100.00
Опис Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
3. Про припинення повноважень складу Наглядової ради.
4. Про обрання голови та членiв Наглядової ради.
5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Питання № 1. Про обрання лiчильної комiсiї.
Слухали:
Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича, який запропонував обрати склад лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї — Сивець Єгор Юрiйович.
Член Лiчильної комiсiї — Нiколенко Євген Анатолiйович.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 147642 голосiв 80 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї — Сивець Єгор Юрiйович.
Член Лiчильної комiсiї — Нiколенко Євген Анатолiйович.
Питання № 2. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
Слухали:
Дунаєвський Р.А. запропонував обрати Головою Зборiв Семенову Анну Сергiївну, а Секретарем Зборiв обрати Барибiну Катерину Борисiвну.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 147642 голосiв 80 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
3. Обрати Головою Зборiв Семенову Анну Сергiївну.
4. Обрати секретарем Зборiв Барибiну Катерину Борисiвну.

Питання № 3. Про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., повiдомила, що виникла необхiднiсть припинити повноваження складу Наглядової ради товариства, та запропонувала припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 147642 голосiв 80 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради – Гiрняк Ярослав Мирославович.
Член Наглядової ради – Бiльван Ярослав Ярославович.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.
Питання № 4. Про обрання голови та членiв Наглядової ради.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала обрати склад Наглядової ради Товариства. Семенова А.С., повiдомила, що згiдно положень дiючої та зареєстрованої на теперiшнiй час редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада обирається за принципом представництва у складi наглядової ради представникiв акцiонерiв. Семенова А.С. оголосила проект рiшення:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович.
Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 147642 голосiв 80 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович.
Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.
Питання № 4. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 147642 голосiв 80 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
4. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради шляхом викладення них у типовому договорi i затвердити типову форму договору та викласти таку типову форму договору, що укладатиметься з головою та членами Наглядової ради Товариства в додатку до цього Протоколу.
5. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
Питання порядку денного вичерпано. Час закiнчення зборiв 1500 годин.
Голова Зборiв Семенова А.С.
Секретар Зборiв Барибiна К.Б.
Ознайомлений:
Голова Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Дунаєвський Р.А.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.10.2015
Кворум зборів** 100.00
Опис Порядок денний:
11. Про обрання лiчильної комiсiї.
12. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
13. Про припинення повноважень складу Наглядової ради.
14. Про обрання голови та членiв Наглядової ради.
15. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень складу Ревiзiйної комiсiї.
17. Про обрання Ревiзора.
18. Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.
19. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
20. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзора.
21. Про затвердження кодексу корпоративного управлiння.
22. Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.
Питання № 1. Про обрання лiчильної комiсiї.
Слухали:
Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича, який запропонував обрати склад лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї — Сивець Єгор Юрiйович.
Член Лiчильної комiсiї — Нiколенко Євген Анатолiйович.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї — Сивець Єгор Юрiйович.
Член Лiчильної комiсiї — Нiколенко Євген Анатолiйович.
Питання № 2. Про обрання голови i секретаря Зборiв.
Слухали:
Дунаєвський Р.А. запропонував обрати Головою Зборiв Семенову Анну Сергiївну, а Секретарем Зборiв обрати Барибiну Катерину Борисiвну.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
5. Обрати Головою Зборiв Семенову Анну Сергiївну.
6. Обрати секретарем Зборiв Барибiну Катерину Борисiвну.

Питання № 3. Про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., повiдомила, що виникла необхiднiсть припинити повноваження складу Наглядової ради товариства, та запропонувала припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Припинити повноваження складу Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович.
Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна.
Член Наглядової ради – Барибiна Катерина Борисiвна.
Питання № 4. Про обрання голови та членiв Наглядової ради.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала обрати склад Наглядової ради Товариства. Семенова А.С., повiдомила, що згiдно положень дiючої та зареєстрованої на теперiшнiй час редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада обирається за принципом представництва у складi наглядової ради представникiв акцiонерiв. Семенова А.С. оголосила проект рiшення:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович.
Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна.
Член Наглядової ради – Димченко Вiталiй Миколайович.

Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у наступному складi:
Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович.
Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна.
Член Наглядової ради – Димченко Вiталiй Миколайович.
Питання № 5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
6. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради шляхом викладення них у типовому договорi i затвердити типову форму договору та викласти таку типову форму договору, що укладатиметься з головою та членами Наглядової ради Товариства в додатку до цього Протоколу.
7. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з головою та членами Наглядової ради.
Питання № 6. Про припинення повноважень складу Ревiзiйної комiсiї.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., повiдомила, що у зв’язку з тим, що термiн виконання Ревiзором своїх повноважень закiнчився ще 30.11.2014р. немає необхiдностi приймати рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Вирiшили:
Не приймати рiшення про припинення повноважень Ревiзора, у зв’язку з тим, що станом на сьогоднiшнiй день в Товариствi вiдсутнiй Ревiзор.

Питання № 7. Про обрання Ревiзора.

Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала обрати Ревiзором Товариства Кадочнiкову Оксану Сергiївну. Оскiльки, обрання Ревiзора здiйснюється серед одного запропонованого кандидати, Голова Зборiв Семенова А.С. повiдомила, що голосування здiйснюватиметься не шляхом кумулятивного голосування, а простою бiльшiстю голосiв за принципом одна акцiя – один голос. Семенова А.С. запропонувала проект рiшення:
Обрати Ревiзором Товариства Кадочнiкову Оксану Сергiївну.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Обрати Ревiзором Товариства Кадочнiкову Оксану Сергiївну.
Питання № 8. Про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором та обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С. запропонувала затвердити умови цивiльно-правового договору, який буде укладений з Ревiзором Товариства. Також, Семенова А.С. запропонувала уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором вiд iменi Товариства.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, який буде укладений з Ревiзором Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з Ревiзором.

Питання № 9. Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С. повiдомила про необхiднiсть вдосконалення положень Статуту Товариства, що дозволить пiдвищити ефективнiсть дiяльностi Товариства в подальшому. Голова Зборiв Семенова А.С., запропонувала внести змiни до Статуту Товариства. Семенова А.С. запропонувала проект рiшення:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

Питання № 10. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзора.

Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С. повiдомила про той факт, що немає необхiдностi затверджувати новi редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзора., оскiльки дiючи положення не суперечать новiй редакцiї статуту.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Не затверджувати новi внутрiшнi положення Товариства: Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзора, оскiльки дiюча редакцiя вказаних положень не суперечить положенням статуту в новiй редакцiї.
Питання № 11. Про затвердження кодексу корпоративного управлiння.

Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С. повiдомила про той факт, що немає необхiдностi затверджувати нову редакцiю кодексу корпоративного управлiння, оскiльки положення дiючого кодексу не суперечать новiй редакцiї статуту.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Не затверджувати нову редакцiю кодексу корпоративного управлiння, оскiльки дiюча редакцiя кодексу корпоративного управлiння не суперечить положенням статуту в новiй редакцiї.

Питання № 12. Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.
Слухали:
Голова Зборiв Семенова А.С. запропонувала уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйовича пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї та доручити йому здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї з правом передоручення цих повноважень iншим особам.
Голосували:
Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.
За 149850 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Дунаєвського Романа Андрiйович пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.
2. Доручити Головi Правлiння Товариства Дунаєвському Роману Андрiйовичу здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї з правом передоручення цих повноважень iншим особам.
Питання порядку денного вичерпано. Час закiнчення зборiв 1500 годин.
Голова Зборiв Семенова А.С.
Секретар Зборiв Барибiна К.Б.
Ознайомлений:
Голова Правлiння ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Дунаєвський Р.А.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.01.2011 №53/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000057376 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 18500000 185000 100 0
Опис У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 798 6167 0 0 798 6167
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 798 1167 0 0 798 1167
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 5000 0 0 0 5000
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 798 6167 0 0 798 6167
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.20160р. 6360 тис.грн., ступiнь їх зносу 10,6%, ступiнь їх використання 50,7%, сума нарахованого зносу 578 тис.грн., суттєвi змiни у вартостi основних засобiв були зумовленi списанням ОЗ у зв’язку з моральним та фiзичним зносом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 44687 46213
Статутний капітал (тис. грн.) 18500 18500
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 18500 18500
Опис Вартiсть чистих активiв розраховано у вiдповiдностi Рекомендацiй щодо аналiзу дiяльностi страховика (розпорядження Держкомфiнпослуг № 3755 вiд 17.03.2005р.) та Положення про обов’язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (розпорядження Держкомфiнпослуг №741 вiд 08.10.2009р.).
Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства та значно перевищує розмiр статутного капiталу.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 480 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 5469 X X
Усього зобов’язань X 5949 X X
Опис: д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВ «ФIН АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 38354037
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04213, Україна, м. Київ, вул.Липкiвського Василя,45, офiс 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4543 20.12.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0106 Свiдоцтво 0106 13.02.2014 до 20.12.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 1
2 2015 2 2
3 2014 6 5

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): - Ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради – акціонерів
членів наглядової ради – представників акціонерів 1
членів наглядової ради – незалежних директорів
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Наглядова рада не проводила самооцiнку
Наглядова рада не проводила самооцiнку
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 40

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради не створенi комiтети
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради не створенi комiтети
У складi Наглядової ради не створенi комiтети
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдсутнiсть непогашеної судимостi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Так Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати iнвестицiї

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.11.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднена
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
н/д

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою провадження дiяльностi страховика є страхова дiяльнiсть, спрямована на захист особистих майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб, як на територiї України так i за її межами, iноземних громадян i юридичних осiб, а також одержання прибутку фiнансовою установою за результатами цiєї дiяльностi. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
У перiод з 01.01.2016 року по 31.01.2016 року перелiк власникiв iстотної участi не змiнювався i складається з: 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “БУД-МЕДIНДУСТРIЯ” Код ЄДРПОУ засновника: 35310264 Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1201500.00 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОМЕРЦIЙНI СТАНДАРТИ” Код ЄДРПОУ засновника: 33151986 Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34-Б Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 8724300.00 3. Кушнiренко Юрiй Анатолiйович IПН 2475319098, паспорт серiї АА № 887089, виданий 02.11.1998 року Гнiванським МВМ УМВС України в Вiнницькiй областi, мiсце проживання: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКIПНОЇ, будинок 4-а, кв. 132. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1849900.00 4. Люлiн Анатолiй Миколайович IПН 2598510294, паспорт серiї СН № 223540, виданий 25.06.1996 року Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi, мiсце проживання: 03169, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАДIОННА, б. 8, кв. 16. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1757500.00 5. Кравець Леонiд Павлович IПН 2489512137, паспорт серiї СН № 236365, виданий 18.06.1996 року Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, мiсце проживання: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ А.БАРБЮСА, б. 40, кв. 28. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1757500.00 6. Лисенко Олег Вiталiйович IПН 2578514850, паспорт серiї СО № 513954, виданий 09.12.2000 року Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, мiсце проживання:04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА, б. 7, кв.181. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1757500.00 7. Димченко Вiталiй Миколайович IПН 2531905411, паспорт серiї СН № 091816, виданий 18.04.1996 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi, мiсце проживання: 03126, м.Київ, ВУЛИЦЯ IВ.ЛЕПСЕ, б. 34г, кв.41. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 1451800.00 4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та її змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети. Склад Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Здорово»: Голова Наглядової ради – Люлiн Анатолiй Миколайович Член Наглядової ради – Семенова Анна Сергiївна Член Наглядової ради – Димченко Вiталiй Миколайович 5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. Склад правлiння станом на 01.01.2016р. 1) Голова Правлiння – Дунаєвський Роман Андрiйович; 2) Член Правлiння – Пiшакова Галина Володимирiвна. Рiшенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» № 02/06/16 вiд 02.06.2016р.: • призначено члена Правлiння Товариства — Головного бухгалтера – Горiшню Лiну Iванiвну; • призначено члена Правлiння Товариства – Головного андерайтера – Шимчака Романа Романовича; • призначено члена Правлiння Товариства – Начальника юридичного вiддiлу – Барибiну Катерину Борисiвну. Дiючий склад правлiння: 1) Голова Правлiння – Дунаєвський Роман Андрiйович; 2) Член Правлiння – Пiшакова Галина Володимирiвна; 3) Головний бухгалтер – Горiшня Лiна Iванiвна; 4) Головний андерайтер – Шимчак Роман Романович; 5) Начальник юридичного вiддiлу – Барибiна Катерина Борисiвна.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом року органами державної влади до страховика застосованi заходи застосованi не були.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
На пiдприємствi створена система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру управлiння, включаючи обмеження прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства та корпоративними положеннями. Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2016 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, а саме: №1 Баланс, №2 «Звiт про фiнансовi результати», №3 «Звiт про рух грошових коштiв», №4 «Звiт про власний капiтал» , Розкриття iнформацiї (Примiтки) до фiнансової звiтностi за МСФЗ.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр не було. Активи, що перевищують встановлений у статутi пiдприємства розмiр не купувалися.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об’єднання, проведенi протягом року вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй з боку органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку в звiтному роцi не було.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)
Повне найменування Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIН-АУДИТ» Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр АПУ №4543 видане рiшенням АПУ вiд 20.12.2012р. №262/3, чинне до 20.12.2017р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №0106 вiд 13.02.2014р. рiшенням НАЦКОМФIНПОСЛУГ №441, чинне до 20.12.2017р. Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, що проводили аудит; номери, серiї, дати видачi сертифiкатiв аудиторiв, виданих АПУ Скрипнiченко Г.С. (сертифiкат №003336 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 26.03.1998 р., сертифiкат чинний до 29.11.2017 р.) та Мельниченко I.В. (сертифiкат №004094, виданий Аудиторською палатою України 24.12.1999 р., сертифiкат чинний до 24.12.2018 р).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Повне найменування Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIН-АУДИТ» Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр АПУ №4543 видане рiшенням АПУ вiд 20.12.2012р. №262/3, чинне до 20.12.2017р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №0106 вiд 13.02.2014р. рiшенням НАЦКОМФIНПОСЛУГ №441, чинне до 20.12.2017р. Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, що проводили аудит; номери, серiї, дати видачi сертифiкатiв аудиторiв, виданих АПУ Скрипнiченко Г.С. (сертифiкат №003336 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 26.03.1998 р., сертифiкат чинний до 29.11.2017 р.) та Мельниченко I.В. (сертифiкат №004094, виданий Аудиторською палатою України 24.12.1999 р., сертифiкат чинний до 24.12.2018 р).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Надання квартальних та рiчного аудиторського звiтiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Вiдомостi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Вiдомостi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Вiдомостi вiдсутнi
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Вiдомостi вiдсутнi
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Страховиком встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв. Всi скарги, пропозицiї, вiдгуки та зауваження споживачiв послуг Товариства (надалi – заяви) реєструються в Журналi реєстрацiї пропозицiй, заяв i скарг громадян встановленої форми . Скарги уповноваженi розглядати: Голова правлiння – Дунаєвський Роман Андрiйович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Скарги уповноваженi розглядати: Голова правлiння – Дунаєвський Роман Андрiйович.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
На протязi 2016 року скарг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
За 2016 рiк до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою подано 30 позовiв, з них судом 27 задоволенi, вiдмовлено в задоволеннi – 3 шт.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО” за ЄДРПОУ 33637321
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 50
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-Н
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 354 385 0
первісна вартість 1001 718 749 0
накопичена амортизація 1002 364 364 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 444 5782 0
первісна вартість 1011 863 6360 0
знос 1012 419 578 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 16443 13854 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 50 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 5341 13635 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 22582 33706 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 17 205 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1002 3653 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 0 0 0
з бюджетом 1135 19 22 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18949 6448 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 3149 20639 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 11452 22830 0
Готівка 1166 1 6 0
Рахунки в банках 1167 11451 22824 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 564 1474 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 564 0 0
інших страхових резервах 1184 10 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 35152 55271 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 57734 88977 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18500 18500 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 490 490 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 2775 2775 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22483 22722 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 1965 200 0
Усього за розділом I 1495 46213 44687 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 108 26 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 108 26 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 8592 38315 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 863 7863 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 6855 29018 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 874 1434 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 8770 38341 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 975 378 0
за розрахунками з бюджетом 1620 36 480 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 23 467 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 1809 2807 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 2284 0
Усього за розділом IІІ 1695 2821 5949 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 57734 88977 0
Примітки -
Керівник Дунаєвський Роман Андрiйович
Головний бухгалтер Горiшня Лiна Iванiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО” за ЄДРПОУ 33637321
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 39264 90966
Премії підписані, валова сума 2011 64760 86835
Премії, передані у перестрахування 2012 4316 3598
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 22163 -8460
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 982 -731
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 11250 ) ( 788 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 5822 ) ( 47074 )
Валовий:
прибуток
2090 22192 43104
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -5866 771
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 43119 2627
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6790 ) ( 6353 )
Витрати на збут 2150 ( 22653 ) ( 1579 )
Інші операційні витрати 2180 ( 22656 ) ( 687 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190 7346 37883
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1748 2557
Інші доходи 2240 105527 74368
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 5 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 112145 ) ( 111739 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 2206 3064
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1967 1933
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350 239 1131
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 239 1131
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2214 105
Витрати на оплату праці 2505 2604 1497
Відрахування на соціальні заходи 2510 573 546
Амортизація 2515 159 164
Інші операційні витрати 2520 46549 6306
Разом 2550 52099 8618
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 185000 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 185000 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1.29189 6.11351
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1.29189 6.11351
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки -
Керівник Дунаєвський Роман Андрiйович
Головний бухгалтер Горiшня Лiна Iванiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО” за ЄДРПОУ 33637321
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 3 43
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 470
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 1418
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 56003 36362
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 38304 1256
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 15082 ) ( 16662 )
Праці 3105 ( 1160 ) ( 1214 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 573 ) ( 605 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2051 ) ( 3784 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 3541 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 9071 ) ( 1775 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 9393 ) ( 47370 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 16657 ) ( 10272 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 40415 -42133
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 80250 68720
необоротних активів 3205 0 7
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 760 893
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 104519 ) ( 37750 )
необоротних активів 3260 ( 5528 ) ( 209 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -29037 31661
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 2434 2434
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11378 -10472
Залишок коштів на початок року 3405 11452 21924
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 22830 11452
Примітки -
Керівник Дунаєвський Роман Андрiйович
Головний бухгалтер Горiшня Лiна Iванiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО” за ЄДРПОУ 33637321
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ЗДОРОВО” за ЄДРПОУ 33637321
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 18500 490 0 2775 22483 0 0 46214
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 18500 0 490 2775 22483 0 0 46214
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 239 0 0 239
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 1966
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 -1766 0 0 0 -1766
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 -1766 239 0 0 -1527
Залишок на кінець року 4300 18500 0 490 2775 22722 0 0 44687
Примітки Залишок на початок року (код рядка 4010) – виправлення помилок –додатковий капiтал 490;нерозпридiлений прибуток -2696; скоригований залишок на початок року (код рядка 4095) – додатковий капiтiл-490 нерозпридiлений прибуток-22525; iнший сукупний дохiд (код рядка 4116) – iншi резерви -1966; разом змiн у капiталi (код рядка 4295) – iншi резерви -1966.
Керівник Дунаєвський Роман Андрiйович
Головний бухгалтер Горiшня Лiна Iванiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ (ПРИМIТКИ)
До фiнансової звiтностi за МСФЗ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО»
за 2016 рiк.
1. Iнформацiя про компанiю та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» (далi – Компанiя) є зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi. Акцiї компанiї мають приватне розмiщення. Основна дiяльнiсть компанiї — недержавне страхування – iншi види страхування, нiж страхування життя.
Дата реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЗДОРОВО» 03.08.2005р.
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, щодо якого надається дана фiнансова звiтнiсть, здiйснювалися Компанiєю на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, а саме лiцензiї з добровiльних та обов’язкових видiв страхування:
Номери отриманих лiцензiй та дата їх видачi:
1. Страхування вiд нещасних випадкiв АВ№528718 вiд 27.04.2010 р.
2. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АВ№528722 вiд 27.04.2010р.
3. Страхування здоров’я на випадок хвороби АВ№528724 вiд 27.04.2010 р.
4. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ№528719 вiд 27.04.2010 р.
5. Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ№546965 вiд 05.10.2010 р.
6. Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ№528720 вiд 27.04.2010 р.
7. Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ№528716 вiд 27.04.2010 р.
8. Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ№528717 вiд 27.04.2010 р.
9. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 – 14 цiєї статтi) АВ№528728 вiд 27.04.2010 р.
10. Страхування iнвестицiй АЕ№284254 вiд 25.12.2013р.
11. Страхування медичних витрат АВ№528723 вiд 27.04.2010р.
12. Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ№284251 вiд 25.12.2013р.
13. Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ№284253 вiд 25.12.2013р.
14. Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв б/н вiд 26.11.2015р.
15. Страхування фiнансової вiдповiдальностi, життя i здоров’я тимчасового адмiнiстратора та лiквiдатора фiнансової установи АЕ№284252 вiд 25.12.2013р.
16. Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування АЕ№284250 вiд 25.12.2013р.
17. Обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров`ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв, АЕ № 284432 вiд 25.03.2014 р.
18. Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї, АЕ № 284434 вiд 25.03.2014р.
19. Обов’язкове страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ, АЕ №293952 вiд 29.04.2014 р.
20. Обов’язкове страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту i газ», АЕ № 293953 вiд 29.04.2014 року
21. Страхова вiдповiдальнiсть у сферi обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може привести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру б/н вiд 26.11.2015 р.
22. Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв б/н вiд 26.11.2015 р.
23. Страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса б/н вiд 26.11.2015р.

Продовження тексту приміток

Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: 03680 Україна м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-н.
Адреса для листування: 03680 Україна м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-н.

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно з Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi (МСФЗ). Фiнансову звiтнiсть за календарний рiк, що закiнчився 31.12.2015р., було пiдготовлено вiдповiдно до МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”.
Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Звiтнiсть подано в тисячах гривень.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Облiкова полiтика в Компанiї регламентується Законодавством України та Наказом по пiдриємству “Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку” № 01/2015 вiд 05.01.2015 року.
Полiтика ґрунтується на Законах України «Про бухгалтерський облiк», «Про страхування», чинному законодавствi України та основних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку i розроблена згiдно з вимогами Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Облiкова полiтика компанiї затверджується наказом Голови Правлiння. Якщо протягом звiтного року до нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку, вносяться iстотнi змiни, вiдповiднi положення облiкової полiтики також змiнюються.
Дана фiнансова звiтнiсть складається iз наступних фiнансових форм:
Форма №1 – «Баланс» (Звiт про фiнансовий стан)
Форма №2 – «Звiт про фiнансовi результати» (Звiт про сукупний дохiд)
Форма №3 – «Звiт про рух грошових коштiв» (за прямим методом)
Форма №4 – «Звiт про власний капiтал»
Примiтки (Розкриття iнформацiї).
3. Баланс
Баланс (Форма №1) ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» складено за рiк, що закiнчився 31.12.2016р.
Вiдомостi активу Балансу викладенi у розрiзi оборотних та необоротних активiв.
Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов’язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов’язань на поточнi (оборотнi) та не поточнi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 “Подання фiнансових звiтiв”. До поточних активiв та зобов’язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Активи та зобов’язання подано у порядку їхньої лiквiдностi.
3.1. Необоротнi активи
Всi iншi активи, крiм оборотних, визнанi необоротними.
3.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Компанiя дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з :
Цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок;
Будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом;
Первiсної попередньої оцiнки на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у зв’язку з частковою лiквiдацiєю об’єкта основних засобiв.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат перiоду в якому вони були здiйсненi.
Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 “Основнi засоби”.
Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ компанiя не здiйснювала, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки суттєво перевищує вигоди користувача.
Для нарахування амортизацiї компанiя застосовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто, амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до 0,00 грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не проведений з причини того, що вiдсутня суттєва рiзниця по оцiнцi незалежним експертом справедливої вартостi основних засобiв.
Спираючись на те, що МСФЗ 1 та МСФЗ 16 висловлюють право суб’єкта господарювання оцiнювати об’єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi (МСФЗ 1, В4), враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки первiсної вартостi основних засобiв та документальне пiдтвердження облiкових даних, нами прийнято рiшення не здiйснювати коригування амортизацiйних вiдрахувань.
Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена, як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена у табл. 1 (тис. грн.).
Табл. 1
Основнi засоби за групами 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Земельнi дiлянки
Первiсна вартiсть 0 0 0 0 5000
Знос 0 0 0 0 0
Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 0 0 5000
Будiвлi, споруди
Первiсна вартiсть 147 147 0 0 0
Знос 147 147 0 0 0
Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 0 0 0
Машини та обладнання
Первiсна вартiсть 1633 1822 764 863 1360
Знос 714 896 353 419 578
Остаточна вартiсть на дату балансу 919 926 411 444 782
Транспортнi засоби
Первiсна вартiсть 0 0 0 0 0
Знос 0 0 0 0 0
Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 0 0 0
Iнструменти, приладдя, iнвентар та iншi
Первiсна вартiсть 0 0 0 0
Знос 0 0 0 0 0
Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 0 0 0
ОСНОВНI ЗАСОБИ — ВСЬОГО
Первiсна вартiсть 1780 1969 764 863 6360
Знос 861 1043 353 419 578
Остаточна вартiсть на дату балансу 919 926 411 444 5782
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Первiсна вартiсть 579 642 714 718 749
Знос 341 365 364 364 364
Остаточна вартiсть на дату балансу 238 277 350 354 385
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Первiсна вартiсть 0 0 0 0 0
Знос 0 0 0 0 0
Остаточна вартiсть на дату балансу 0 0 0 0 0

Всього за рядком Балансу Довгостроковi активи / Основнi засоби
Рiзниця

По балансу первiсна вартiсть власних основних засобiв на кiнець року складає 6360 тис. грн., їх амортизацiя (знос) складає 578 тис. грн., залишкова вартiсть на 31.12.2016 року становить 5782 тис. грн. За станом на 31.12.2016 р. активiв, класифiкованих, як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 “Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть”, немає.
Компанiя не має iнвестицiйної нерухомостi.
Компанiя не має бiологiчних активiв.
3.1.2. Нематерiальнi активи
Собiвартiсть придбаного нематерiального активу охоплює:
• Вартiсть його придбання, яка включає iмпортне мито та податок на придбання, який не пiдлягає вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок;
• Будь-якi витрати, якi можна безпосередньо вiднести на пiдготовку цього активу для його використання за призначенням.
Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється коли цей актив досягає стану необхiдного для його функцiонування.
Компанiя не капiталiзує витрати на сплату вiдсоткiв за кредит, тому не включає їх до первiсної вартостi нематерiальних активiв, придбаних (створених) повнiстю або частково за рахунок кредиту банку, данi витрати списуються на фiнансовi витрати звiтного перiоду.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Вiдображення нематерiального активу в облiку базується на строковi його корисної експлуатацiї. Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягає амортизацiї, тодi як нематерiальний актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї – не пiдлягає амортизацiї.
Суму амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд розподiляти на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.
Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.
Нарахування амортизацiї починається, коли актив є наявним для використання, тобто коли вiн перебуває у тому мiсцi i станi, якi необхiднi для його використання у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Нарахування амортизацiї припиняється на одну iз наведених далi дат, залежно вiд того, яка з них наступає ранiше: на дату, коли цей актив класифiкується як такий, що утримується для продажу; або на дату, коли припиняється визнання цього активу.
Нематерiальним активом компанiя визнає лiцензiї на проведення страхової дiяльностi лiцензiї на користування програмним забезпеченням, витрати на купiвлю програмного забезпечення та iнше. Пiд час визнання активу компанiя не визначила обмеження строку, протягом якого очiкується збiльшення грошових коштiв (чи їх еквiвалентiв) вiд використання таких нематерiальних активiв та не нараховувало амортизацiю, що вiдповiдає вимогам п. 107 МСБО 38 “Нематерiальнi активи”.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена 0,00 грн.
Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 16 не здiйснювався.
Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi.
Вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням нематерiальних активiв.
В Компанiї в 2016 роцi згiдно облiкової полiтики на 2015-2016 рiк до нематерiальних активiв по яких не можливо встановити строк експлуатацiї нарахування амортизацiї не проводилось.
Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 749 тис. грн., накопичена амортизацiя – 364 тис. грн., залишкова вартiсть – 385 тис. грн.
3.1.3. Iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються, як iншi фiнансовi iнвестицiї, на 31.12.2016 р. складають 13854 тис. грн. а саме цiннi папери компанiй :

Продовження тексту приміток

ПАТ «Енергогенеруюча аппаратура» 33102403
ПАТ “ЗНВКIФ”БiтКапiтал” 35680185
ПАТ “ЗНВКIФ”Бiотекiнвест” 35570128
ПАТ «ЗНВКIФ «СЕРТЕЗА» 37500377
ПАТ «ЗНВКIФ «РОСУКРIНВЕСТ» 37193993
ТОВ «КУА Прем’єр Ессет Менеджмент» (ЗДПIФ «Капiтал») 36017841
ТОВ «КУА «Нью Ессет «ПВНЗIФ «Укрнадра» 35253505-2331717
ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ»ФЕНIКС» 37854737
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року складають 20639 тис. грн, а саме цiннi папери компанiй:
ТОВ «АВТО ФIНАНС СЕРВIС» 37037324
ТОВ «Компанiя «БIЗНЕС IННОВАЦIЇ» 37175969
ТОВ «СУЧАСНИЙ ФОНДОВИЙ СЕРВIС» 37039358
ТОВ «IТС Україна ЛТД» 33194878
ТОВ «КУА ДЕФЕНДЕР АМ» ЗРВПIФ «ОЛIМПIК» 38239944-23300195

3.1.4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть.
Компанiя визнає дебiторську заборгованiсть в балансi, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
В залежностi вiд термiнiв вказаних в контрактах дебiторська заборгованiсть визнається оборотним або необоротним активом.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть – сума дебiторської заборгованостi, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдноситься до необоротних активiв Компанiї. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 року становить 13635 тис. грн. – кошти у централiзованих резервних фондах МТСБУ.
Вiдстроченi податковi активи на кiнець року вiдсутнi.
3.2. Оборотнi активи
Оборотнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 57 МСБО 1 як активи, призначенi для використання у дiяльностi страхування протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу.
3.2.1. Запаси
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Компанiя отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Запаси станом на 31.12.16 року облiковуються на балансi за середньозваженою собiвартiстю та становлять 205 тис. грн.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 “Запаси”.
Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2014 року дооцiнка та уцiнка запасiв не здiйснювались.
3.2.2. Дебiторська заборгованiсть (поточна)
Поточна дебiторська заборгованiсть – сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в ходi нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв Компанiї. Вiдповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської заборгованостi Компанiя нараховує резерв сумнiвних боргiв.
В розрахунок резерву сумнiвних боргiв по страховiй дiяльностi враховується вся сума простроченої на дату балансу дебiторської заборгованостi (не отриманi страховi премiї, по договорам страхування, з урахуванням усiх термiнiв оплати по договорам страхування). Даний пiдхiд враховує вимоги Закону України „Про страхування” та умови дiї договорiв страхування.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги страхування станом на 31.12.2016 р. становить 3653 тис. грн.- це поточна дебiторська заборгованiсть за страховими та перестраховими платежами.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками становить 22 тис. грн. в т. ч.
розрахунки з бюджетом – 22 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 6448 тис. грн., за якою сформовано резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 1223 тис. грн. з якої:

Продовження тексту приміток

Дебiторська заборгованiсть за векселями вiдсутня.
3.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти:
Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Компанiї.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за номiнальною вартiстю.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно “Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi”, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637 з доповненнями.
Облiк грошових коштiв в Компанiї ведеться в розрiзi валют, в розрiзi банкiв, в яких вiдкритi поточнi та депозитнi рахунки. Депозитнi рахунки в Компанiї облiковуються у розрiзi договорiв.
Для облiку розрiзняють депозитнi договори на якi iснують обмеження i тi якi дiють без обмежень (їх можливо використовувати в цiлях компанiї).
Депозитнi договори, щодо яких iснують обмеження Компанiя вiдображає у складi необоротних активiв, як iншi фiнансовi активи.
Грошовi кошти станом на 31.12.2016 р. зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських рахунках, в касi пiдприємства.
Грошовi кошти Компанiї в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 р. становлять 22830 тис. грн., з них:
на депозитних рахунках у гривнях – 19500 тис. грн.
на поточних рахунках – 3324 тис. грн.
в касi Компанiї- 6 тис.грн.
Iнформацiя щодо розмiщення грошових коштiв Компанiї станом на 31.12.2016 р. наведена в таблицi 2 :
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Сума вкладень
На 31.12.2012 Сума вкладень
На 31.12.2013 Сума вкладень
На 31.12.2014 Сума вкладень
На 31.12.2015 Сума вкладень
На 31.12.2015
всього У тому числi в iноземнiй валютi всього У тому числi в iноземнiй валютi всього У тому числi в iноземнiй валютi
всього У тому числi. в iноземнiй валютi
всього У т.ч.
В iно-
Земнiй валютi
Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 230 та 240) X 8 531 0 12 377 0 21924 0
11452
0
22830 0
зокрема на поточних рахунках: X 5 081 9 375 0 15245 0
3701
0
3324 0
Вклади в банках (депозити), у тому числi назва банкiвської установи X 3 300 0 3 000 0 6650 0
7750
0
19500 0
ПАТ “ПриватБанк” 23699557 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАТ “IСБ “Союз” 35574578 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАТ “УПБ” 23494714 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАТ “КБ “Союз” 24425738 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПАТ «Радикал Банк» 36964568 0 0 3 000 0 6000 0 0 0 0 0
ПАТ «Вектор Банк» 39037656 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
ПАТ «Кредобанк» 09807862 0 0 0 0 350 0 650 0 1000 0
ПАТ “Банк iнвестицiй та заощаджень” 33695095 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0
ПАТ КБ “ЄВРОБАНК” 33305163 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0
ПАТ “МЕГАБАНК” 09804119 0 0 0 0 0 0 1900 0 7500 0
ПАТ БАНК “УКРГАЗБАНК” 23697280 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 355910598 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0
ПАТ «МАРФIН БАНК» 21650966 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0
ПАТ «ОКСI БАНК» 09306298 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Готiвка в касi 150 0 2 0 29 0 1 0 6 0

Грошовi кошти в дорозi вiдсутнi.
Обмеження права Компанiї на користування грошовими коштами у 2012-2016 роках вiдсутнi.
3.3.Витрати майбутнiх перiодiв.
В балансi станом на 31.12.2016 року витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi. Витрати з передплати на регулярнi iнформацiйнi видання вiдображаються у складi iнших витрат поточної дiяльностi протягом 2016 року з урахуванням методу нарахування та вiдповiдностi.
Статутний капiтал – 18 500 тис. грн.
Резервний капiтал – 1 558 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – 1103 тис. грн.
Iншi резерви – 393 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року власний капiтал становить – 39571 тис. грн. має наступнi складовi:
Статутний капiтал – 18 500 тис. грн.
Резервний капiтал – 1602 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – 19829 тис .грн.
Змiни у власному капiталi за 2014 рiк:
Статутний капiтал – 0 тис. грн.
Резервний капiтал – +44 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – +18726 тис .грн.
Iншi резерви – -393 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року власний капiтал становить – 46214 тис. грн. має наступнi складовi:
Статутний капiтал – 18 500 тис. грн.
Додатковий капiтал – 490 тис .грн.
Резервний капiтал – 2775 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – 22483 тис .грн.
Змiни у власному капiталi за 2015 рiк:
Виправлення помилок за 2014 рiк:
Додатковий капiтал – +490 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – +2696 тис. грн.
Статутний капiтал – 0 тис. грн.
Резервний капiтал – + 1173 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – (-42) тис. грн.
Iншi резерви (резерв коливань збитковостi) –1966 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року власний капiтал становить – 44687 тис. грн. має наступнi складовi:
Статутний капiтал – 18 500 тис. грн.
Додатковий капiтал – 490 тис .грн.
Резервний капiтал – 2775 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – 22722 тис .грн.
Змiни у власному капiталi за 2016 рiк:
Статутний капiтал – 0 тис. грн.
Резервний капiтал – 0 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – +239 тис .грн.
Iншi резерви – -1766 тис. грн.

3.5.Заборгованiсть та зобов’язання.
Зобов’язання – це заборгованiсть компанiї, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в майбутньому призведе до зменшення ресурсiв компанiї.
З метою облiку в Компанiї зобов’язання подiляються на:
• довгостроковi;
• поточнi;
• забезпечення;
• непередбаченi зобов’язання.
• доходи майбутнiх перiодiв.
3.5.1. Забезпечення наступних витрат i платежiв.
Залишок забезпечення Компанiя переглядає на кожну дату балансу та, у разi потреби, коригує (збiльшує або зменшує). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для погашення майбутнiх зобов’язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню.
Забезпечення наступних витрат i платежiв станом на 31.12.2016 р. складають 38341 тис. грн., а саме:
Величина сформованих технiчних резервiв – 38315 тис. грн.., визначена згiдно вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004 року та п.3.4. Метод формування резерву “1/365″ – “pro rata temporis”
Забезпечення витрат персоналу -26 тис. грн.
Спираючись на те, що МСФЗ висловлює право суб’єкта господарювання оцiнювати свої зобов’язання на дату переходу на МСФЗ, та можливiсть обмеженого звiльнення вiд вимог, коли вартiсть дотримання цих вимог iмовiрно перевищує вигоди користувачiв фiнансової звiтностi, враховуючи ретельний пiдхiд до оцiнки зобов’язань та документальне пiдтвердження облiкових даних, Компанiєю було прийнято рiшення не здiйснювати коригування страхових резервiв.
Товариство здiйснило перевiрку адекватностi страхових зобов’язань на пiдставi аналiзу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням актуарного методу розрахунку станом на 31.12.2016 року з залученням фахiвця з актуарної та фiнансової математики Бабко В.Л. ПАТ «Всесвiт» .
Висновком актуарних розрахункiв щодо адекватностi страхових зобов’язань, є те що, оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують розмiр резервiв сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов’язань, рекомендовано в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно законодавства, а саме:
резерв незароблених премiй – 29017,8 тис.грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв – 7862,6 тис.грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 1434,9 тис.грн.
Iнформацiя щодо категорiї активiв, якими представлено страховi резерви Компанiї наведена у таблицi № 3.
Категорiї активiв, визначенi статтею 31 Закону України “Про страхування” для представлення страхових резервiв Усього / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1 “Баланс”
На 31.12.2012 У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв Усього / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1 “Баланс”
На 31.12.2013 У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
технiчнi резерви Усього / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1 “Баланс”
На 31.12.2014 У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
технiчнi резерви Усього / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1 “Баланс”
На 31.12.2015 У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
технiчнi резерви УСЬОГО / на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв форми 1 “Баланс”
На 31.12.2016 У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
технiчнi резерви
технiчнi резерви
УСЬОГО 28 773 12 462 27248 7158 40724 19719 13346 10558 57341,5 38515,3
1) грошовi кошти на поточних рахунках 5 081 5 081 9375 3453 15245 9531
3701
2843
3324
2484,6
у тому числi 1.1) в iноземнiй валютi 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
2) банкiвськi вклади (депозити) у тому числi 3 300 3 300 3 000 1432 6650 4594
7750
6350
27624,8
25024,7
2.1) в iноземнiй валютi 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
3) банкiвськi метали 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
4) нерухоме майно 0 0 0 0 0 0
0
0
5000
5000
5) акцiї 19 996 3 685 14083 1969 17576 4341 1330 800 0 0
6) облiгацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 19912,3 5000
7) iпотечнi сертифiкати 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
8) цiннi папери, що емiтуються державою 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
9) права вимоги до перестраховикiв 246 246 788 788 1224 1224 564 564 1474,4 1000
10) готiвка в касi 150 2 29 29 1 1 6 6

3.5.2. Довгостроковi зобов’язання.
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання протягом 2016 року вiдсутнi.
• Вiдстроченi податковi зобов’язання вiдсутнi.
3.5.3. Поточнi зобов’язання.
Зобов’язаннями визнається заборгованiсть компанiї iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок нарахування заборгованостi по перестрахуванню, заборгованостi перед страхувальниками по договорам страхування, заборгованостi перед страховими посередниками та iншi операцiйнi зобов’язання, погашення яких у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв компанiї та її економiчних вигiд.
Поточними зобов’язаннями й забезпеченнями компанiї визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточнi зобов’язання вiдображаються на дату балансу за сумою погашення.
Станом на 31.12.2016р. загальна сума поточних зобов’язань склала – 5949 тис. грн.., з яких:
• Поточна заборгованiсть за товари ,роботи та послуги – 378 тис. грн..
• Заборгованiсть з бюджетом – 480 тис. грн.
• З оплати працi – 0 тис грн.
• поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю – 2807 тис. грн..
• Iншi поточнi зобов’язання -2284 тис. грн.
Не поточнi зобов’язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi.
Доходи майбутнiх перiодiв на дату балансу не визначенi.
4. Звiт про прибутки та збитки.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIУ, з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв та процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку.
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про прибутки та збитки.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капiталу компанiї,- за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у “Звiтi про фiнансовi результати” вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у “Звiтi про фiнансовi результати” в момент вибуття активу або збiльшення зобов’язання.
Звiт складено за призначенням витрат.
4.1. Операцiйна дiяльнiсть.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування iнших нiж страхування життя вiдображається шляхом продажу страхових продуктiв за договорами страхування, та надання послуг .
Чистi заробленi премiї:
за 2012 рiк – 23 368 тис. грн.
за 2013 рiк – 17 454 тис. грн.
за 2014 рiк – 44 154 тис. грн.
за 2015 рiк – 90 966 тис. грн.
за 2016 рiк – 39 264 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком зменшились на 51 702 тис. грн.
у тому числi чистi i премiї пiдписанi валовi:
за 2012 рiк – 25 462 тис. грн.
за 2013 рiк – 13 075 тис .грн.
за 2014 рiк – 59 039 тис. грн
за 2015 рiк – 86 835 тис. грн.
за 2016 рiк – 64 760 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком зменшились на 22 075 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи:
за 2012 рiк – 3 289 тис. грн.
за 2013 рiк – 413 тис. грн.
за 2014 рiк – 990 тис. грн.
за 2015 рiк – 2 627 тис. грн.
за 2016 рiк – 43 119 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшення на 40492 тис. грн.
Фiнансовi доходи:
за 2012 рiк – 0 тис. грн.
за 2013 рiк – 539 тис. грн.
за 2014 рiк – 3 272 тис. грн.
за 2015 рiк – 2 557 тис. грн.
за 2016 рiк – 1 748 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком зменшились на 809 тис. грн.
Iншi доходи:
за 2012 рiк – 48 943 тис. грн.
за 2013 рiк – 61 775 тис. грн.
за 2014 рiк – 4 852 тис. грн.
за 2015 рiк – 74 368 тис. грн.
за 2016 рiк – 105 527 тис. грн
у порiвняннi з попереднiм роком i збiльшились на 31159 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати, пов’язанi з утриманням та обслуговуванням компанiї:
за 2012 рiк – 9 364 тис. грн.
за 2013 рiк – 5 191 тис. грн.
за 2014 рiк – 3 633 тис. грн.
за 2015 рiк – 6 353 тис. грн.
за 2016 рiк – 6 790 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшились 437 тис. грн.
Витрати на збут:
за 2012 рiк – 1 069 тис. грн.
за 2013 рiк – 135 тис. грн.
за 2014 рiк – 201 тис. грн.
за 2015 рiк – 1 579 тис. грн.
за 2016 рiк – 22 653 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшення 21 074 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати:
за 2012 рiк 465 тис. грн.
за 2013 рiк 0 тис. грн.
за 2014 рiк 2534 тис. грн.
за 2015 рiк -687 тис. грн.
за 2016 рiк -22 656 тис. грн
у порiвняннi з попереднiм роком зменшились на 21 969 тис. грн.
Iншi витрати:
За 2012 рiк – 48 290 тис. грн.
За 2013 рiк – 61 663 тис. грн.
За 2014 рiк – 14 959 тис. грн.
За 2015 рiк – 111 739 тис. грн.
За 2016 рiк – 112 415 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшились на 676 тис. грн.
Склад операцiйних витрат наведено у таблицi 4.
Елементи операцiйних витрат 2012 2013 2014 2015
2016 У порiвняннi з 2015
Матерiальнi витрати 142 42 126 105 2214 +2109
Витрати на оплату працi 4007 2397 1257 1497 2604 +1107
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1478 864 458 546
573
+27
Амортизацiя 343 224 176 164 159 -5
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(товарiв, робiт, послуг) 4683 2448 1108 788
11250
+10462
Чистi понесеннi збитки за страховими виплатами 12535 8861 6964 47074
5822

-41252
Iншi операцiйнi витрати 4928 1799 4352 6306
46549 +40243
Разом 28116 16635 14441 56480 69171 +12691
Результат дiяльностi:
За 2012 рiк збиток 1 477 тис. грн.
За 2013 рiк прибуток 878 тис. грн.
За 2014 рiк прибуток 18 770 тис. грн.
За 2015 рiк прибуток 1 131 тис.грн.
За 2016 рiк прибуток 239 тис.грн.
Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Податок на прибуток:
за 2012 рiк – 827 тис. грн.
за 2013 рiк – 456 тис. грн.
за 2014 рiк – 2 198 тис. грн
за 2015 рiк – 1 933 тис. грн.
за 2016 рiк – 1 967 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшився на 34 тис. грн.
Виплати акцiонерам не здiйснювались.
5. Звiт про рух грошових коштiв.
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв, чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi.5.1. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.
Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi:
за 2012 рiк – 29 897 тис. грн.
за 2013 рiк – 16 217 тис. грн.
за 2014 рiк – 114 483 тис. грн.
за 2015 рiк – 39 549 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком зменшення на 74 934 тис. грн.
Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi:
за 2012 рiк — 31 435 тис. грн.
за 2013 рiк – 23 439 тис. грн.
за 2014 рiк – 18 160 тис. грн.
за 2015 рiк – 81 682 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком витрати на 63 522 тис. грн.
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй – 0,0 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi:
за 2012 рiк (- 1 538) тис. грн. (витрати)
за 2013 рiк (-6 190) тис. грн. (витрати)
за 2014 рiк (+95 925) тис. грн. (витрати)
за 2015 рiк (-42 133) тис. грн. (витрати)
5.2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть – це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об’єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї та включає наступнi статтi:
Всього надходження по iнвестицiйнiй дiяльностi:
За 2012 рiк – 35 925 тис. грн.
За 2013 рiк – 43 389 тис. грн.
За 2014 рiк – 7 824 тис. грн.
За 2015 рiк – 68 720 тис. грн.
За 2016 рiк – 80 250 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшення на 11530 тис. грн.
Придбання фiнансових iнвестицiй:
За 2012 рiк – 36 095 тис. грн.
За 2013 рiк – 36 508 тис. грн
За 2014 рiк – 90 762 тис. грн
За 2015 рiк – 37 750 тис. грн.
За 2016 рiк – 104 519 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшення на 66769 тис. грн.
Придбання необоротних активiв:
За 2012 рiк – 0 тис. грн.
За 2013 рiк – 63 тис. грн.
За 2014 рiк – 156 тис. грн
За 2015 рiк – 209 тис.грн.
За 2016 рiк витрати на придбання необоротних активiв склали 5528 тис. грн.,з них земельнi дiлянки 5000 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком збiльшення 5319 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить:
За 2012 рiк – (- 170,0) тис. грн.
За 2013 рiк – 6 818 тис. грн.
За 2014 рiк – 83 094 тис. грн.
За 2015 рiк – 31 661 тис. грн.
За 2016 рiк – -29037 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком зменшення на 60698 тис. грн.
5.3. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов’язань за борговими цiнними паперами i включає наступнi статтi:
Отримання позик:
За 2012 рiк – 0 тис. грн..
За 2013 рiк – 3 440 тис. грн.
За 2014 рiк – 2 434 тис. грн.
В 2015 роцi руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi не було.
В 2016 роцi руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi не було.
Викуп власних акцiй:
За 2012 рiк – 0 тис. грн.
За 2013 рiк – 83 тис. грн.
За 2014 рiк – 0 тис. грн.
В 2015 роцi викупу власних акцiй Компанiєю не було.
В 2016 роцi викупу власних акцiй Компанiєю не було.
Сплата вiдсоткiв
За 2012 рiк – 0 тис. грн.
За 2013 рiк – 222 тис. грн.
За 2014 рiк – 242 тис. грн.
В 2015 роцi Компанiєю кредити не отримувались i вiдсотки не сплачувались.
В 2016 роцi Компанiєю кредити не отримувались i вiдсотки не сплачувались.

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить:
За 2012 рiк – 0 тис. грн.
За 2013 рiк – 3218 тис грн.
За 2014 рiк – 3682 тис грн.
За 2015 рiк – 0 тис грн.
За 2016 рiк – 0 тис грн
Чистий рух коштiв за звiтний 2012 рiк — (- 1 708,0) тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2012 р. становить 8 351,0 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2013 рiк — 3 846 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2013 р. становить 12 377 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2014 рiк — 9 547 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2014 р. становить 21 924 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2015 рiк – 10472 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2015 р. становить 11452 тис. грн.
Чистий рух коштiв за звiтний 2016 рiк – 11378 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2016 р. складає 22830 тис. грн.
6. Звiт про змiни у власному капiталi
Статутний капiтал становить 18 500,00 тис. грн., який роздiлений на 185 000 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї складає 100 (сто гривень) грн. Статутний капiтал сплачений у сумi 18 500,00 тис. грн., у повному обсязi. Змiн у статутному капiталi за 2015 рiк не було.
Резервний капiтал складає на 31.12.2013 р. – 1 558,0 тис. грн.
Резервний капiтал складає на 31.12.2014 р. – 1 602,0 тис. грн.
Резервний капiтал складає на 31.12.2015 р. – 2 775 тис. грн.
Резервний капiтал складає на 31.12.2016 р. – 2 775 тис. грн.
у порiвняннi з попереднiм роком не змiнився.
Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Нерозподiлений прибуток станом на:
31.12.2012 р. – 225 тис. грн.;
31.12.2013 р. – 1 103 тис. грн.;
31.12.2014 р. – 19 829 тис. грн.;
31.12.2015 р – 22 483 тис. грн.
31.12.2016 р – 22 722 тис. грн.
За результатами 2016 року отримано прибуток 239 тис. грн. В 2016 роцi збiльшено нерозподiлений прибуток на 239 тис. грн.
В 2013 роцi дохiд вiд iнших резервiв 393 тис. грн.
В 2014 роцi – 0 тис. грн.
В 2015 роцi – 490 тис. грн. емiсiйний результат вiд перепродажу власних акцiй ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» – виправлення помилок за 2014 рiк.

Загальна сума власного капiталу компанiї становить:
на 31.12.2012 року – 20 283 тис. грн.
на 31.12.2013 року – 21 554 тис. грн.
на 31.12.2014 року – 39 931 тис. грн.
на 31.12.2015 року – 46 214 тис. грн.
на 31.12.2016 року – 44 687 тис. грн.
у порiвняння з попереднiм роком зменшився на 1 527 тис. грн.
7. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” не проведено.
8. Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн згiдно МСБО 24
Протягом 2016 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.
9. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10, щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань пiдприємства вiдсутнi.

Голова Правлiння Дунаєвський Р.А.

3.4. Вiдомостi про власний капiтал.
При трансформацiї балансу у 2012 роцi нерозподiлений прибуток зменшено на 501 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 року власний капiтал становить – 20 283 тис. грн. має наступнi складовi:
Статутний капiтал – 18 500 тис. грн.
Резервний капiтал – 1 558 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток – 225 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року власний капiтал становить – 21 544 тис. грн. має наступнi складовi:

Слайд1

Slayd2


Слайд3

Звіт за 2015


Звіт про корпоративне управління за 2015р.

Примітки станом на 31.12.2015р.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015р.

Аудиторський висновок за 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Звіт за 2014


Звіт про корпоративне управління за 2014р.

Примітки станом на 31.12.2014р.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014р.

Форма 2 за 2014р.

Форма 3 за 2014р.

Форма 4 за 2014р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Аудиторський висновок за 2014р.

Звіт за 2013


Звіт про корпоративне управління за 2013р.

Примітки станом на 31.12.2013р.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2013р.

Форма 2 за 2013р.

Форма 3 за 2013р.

Форма 4 за 2013р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Аудиторський висновок за 2013р.


Зворотній зв'язок

Потрібне страхування?

Подзвоніть нам
(044) 200-87-82,
(044) 200-87-83

Потрібна допомога?

Телефонуйте до Ассистанс

Необхідно подати документи на виплату?

Приїжджайте до нас